مشاوره کودک و نوجوان

موضوع اختلالات روانی بخصوص در کودکان و نوجوانان بحث گسترده ای است . یک سری اختلالات مخصوص کودکی است و از سن 2 سالگی خود را نشان می دهد . یک سری اختلالات نیز مخصوص سن نوجوانی است . والدین باید آن را شناسایی کرده و برای درمان آنها اقدام کنند .

توجه به نشانه ها و علائم بیماری های روانی که ممکن است تاثیر مخربی بر آینده فرزندتان بگذارد بسیار ضروری است . برخی از اختلالات روانی هیچ نشانه ای نداشته باشد ولی رفتارهای غیرطبیعی دارد که می توان به كلينيك روانشناسي جان زیبا مراجعه کرد.

كودكان را نبايد بزرگسالان كوچكبرشمرد، آن‌ها نه تنها از نظر جسماني كوچكترند، بلكه از لحاظ عاطفي هم به بلوغ نرسيده‌اند و از ديدگاه اجتماعي و شناختي كماكان در مرحلة رشد مي‌باشند. 

همچنين از لحاظ تجربه‌ی محض هنوز كامل نشده‌اند و جاي شگفت نيست كه شناختي از مسائل روانشناختي خود نداشته باشند.

كودكان در زمینه‌ی مسائل درماني، در واكنش به برخي درمان‌ها و در فرايند شكل‌گيري اختلالات با بزرگسالان تفاوت زيادي دارند.

شناخت زود هنگام مشكلات كودكان هم براي فرد و هم براي جامعه بسيار مهم است. اگر اين مشكلات حل‌نشده باقي بمانند و كودكان با آن‌ها بزرگ شوند، پيوسته داراي اختلال روانشناختي خواهند بود.

بسياري از بزرگسالاني كه مشكل اضطراب دارند، اين اختلال را از زمان كودكي با خود همراه داشته‌اند. كودك داراي اختلال هنگامي‌كه در انجام وظايف كليدي خود ناموفق باشد و مشكل اعتماد به نفس درمان نشود، ممكن است در سنين بالا در برقراري و حفظ ارتباط با همسالان و برقراري دوستي ناتوان شود و از كسب مهارت‌هاي تحصيلي باز بماند. 

اينگونه نارسايي‌ها مي‌تواند به يأس، درماندگي و گوشه‌گيري روزافزون او منجر شود. علاوه بر اين، چنانچه كودك مهارت‌هاي لازم را در سنين مربوط به آن كسب نكند، ممكن است ديگر فرصتي براي جبران آن دوران نداشته باشد.

كودكان زماني متوجه مشكلات خود مي‌شوند كه والدين، معلمان يا سرپرستان ديگر نظر دهند كه آنان به ياري متخصص نياز دارند، وگرنه كودكان، خود متوجه مشكلاتشان نمي‌شوند.

بايد توجه داشت كه هيچ درمان واحدي در همه جا و همه وقت سودمند نيست و نبايد انتظار داشت درمان همگاني و جهاني مؤثري وجود داشته باشد. بعيد به‌نظر مي‌رسد، فقط يك روش درماني براي تمام اختلالات رفتاري كودكان بهترين و مناسب‌ترين باشد. تمام درمان‌هاي سودمند محدود به زمان هستند، بر اجزاي رفتاري ويژه‌اي تأكيد دارند.

 سه تفاوت مهم ميان درمان كودك و درمان بزرگسال وجود دارد: 

 1. نقش والدین
 2. استفاده از بازي در درمان 
 3. احتياط در مورد كاربرد دارودرماني براي كودكان
  والدين نقش اصلي را در زندگي كودكان ايفا مي‌كنند. تأثيري كه والدين يا اعضاي ديگر خانواده در حل
  مشكلات و درمان كودكان دارند، شايان توجه است. درمانگراني كه با كودكان سروكار دارند، به جاي
  مواجهه‌ی رودررو با كودك اغلب ترجيح مي‌دهند حداقل مدتي پدران ومادران را آموزش دهند تا چگونه با
  فرزندان خود رفتار كنند.

همانگونه‌كه اشاره شد، كودكان هيچ‌گاه خود در صدد درمان مشكلشان بر نمي‌آيند و شروع‌كنندة درمان
خود نيستند. بسياري از درمانگران درمان خود را با مشغول ساختن كودكان به نوعي بازي آغاز مي‌كنند.
درمانگر بازي را به عنوان وسيلة براي كودك به كار مي‌گيرد كه او از طريق آن افكار و عواطف خود را ابراز دارد.درمان‌هاي زيستي ـ دارويي نيز در مورد كودكان و نوجوانان به‌كار گرفته ميشود. به استثناي ريتالين، كه
براي درمان اختلالبيش‌فعالي همراه با نقص توجهبراي كودكان استفاده مي‌شود، دارودرماني تأثير
چنداني در درمان اختلالات كودكان و نوجوانان ندارد.

اوتیسم چیست ؟

اوتیسم یا در خود ماندگی در اثر اختلال در روند رشد طبیعی مغز ایجاد می شود. علائم این اختلال در سنین بین 2 تا 3 سالگی قابل مشاهده است. این بیماری باعث ناتوانی در برقراری رابطه اجتماعی با سایر کودکان می شود.

علائم اوتیسم

علائم این اختلال شامل طیف وسیعی می شود که شایع ترین آنها شامل موارد زير است:

 • اختلال در تکلم 

کودکانی که تا سن 2 تا 3 سالگی نمی توانند صحبت کنند یا در حد چند کلمه حرف می زنند همچنین جملات اطرافیان خود را عینا تکرار می کنند. جالب است بدانید در جملات خود ضمیر  «من» را استفاده نمی کنند. مثلا به جای اینکه بگوید «من گرسنمه» می گوید: «تو گرسنته» كودكاني با اين علائم مشکوک به اوتیسم هستند.

 • اختلال در برقراری ارتباط با همسالان

 این کودکان در جمع بودن را دوست ندارند و بیشتر اوقات تنهايي را ترجيح مي دهند. حتی ساعتها تنها با یک اسباب بازی سرگرم هستند. این کودکان نحوه صحیح استفاده از اسباب بازی را نمی دانند. این کودکان به دلیل اینکه نمی دانند چطور با همسن های خود ارتباط داشته باشند در صورتی هم که وارد رابطه شوند طرد می شوند .  

 • اختلال در رفتار

 این کودکان برای خواسته های خود لجبازی و پرخاشگری می کنند. خود آزاری مانند کشیدن موی خود، گاز گرفتن دستان خود از جمله رفتارهای این کودکان است.

 • اختلال حسی و حرکتی 

خیره شدن طولانی مدت به حرکت دورانی وسایل منزل مانند حرکت لباسشویی یا پنکه از دیگر علائم این بیماری است. این کودکان ممکن است ساعت ها دور خود بچرخند و از این کار لذت ببرند. همچنین کودک اوتیسمی روی پنجه پای خود راه می رود و نمی تواند به صورت طبیعی راه برود. واکنش غیرطبیعی به صداها مانند جیغ کشیدن در هنگام روشن کردن جاروبرقی از جمله علائم این بیماری است. حساس بودن به تغییر از جمله تغییر پوشش یا غذا از جمله علائم مشکوک به این بیماری است.

روانشناسان رشد از دهة1920 به بعد علاقه منـد بودنـد بداننـد كـه چگونـه والـدين، رشـد اجتماعي و شايستگي را در كودكان پرورش مي دهند. يكي از نيرومندترين رويكردها در اين زمينه، مطالعه اي تحت عنوان شيوه هاي فرزند پروري است كه توسط دارلينگ  (1999) صورت گرفته است. شيوة فرزند پروري به عنوان مجموعه يا منظومه اي از رفتارهـا تعريـف شده است كه تعاملات والد ـ كودك را در طول دامنة گـسترده اي از موقعيـت هـا توصـيف مي كند و فرض بر اين است كه يك جو تعاملي تأثيرگذار را به وجود مي آورد. شـيوة فرزنـد پروري، عاملي تعيين كننده و اثرگذار است كه نقش مهمي را در آسيب شناسي رواني و رشـد كودكان ايفا مي كند. بحث در مورد هر يـك از مـشكلات فرزنـدان بـدون در نظـر گـرفتن نگرش ها، رفتارها و شيوه هاي فرزند پـروري والـدين، تقريبـاً غيـرممكن اسـت. 

اختلالات اضطرابـی

اختلالات اضطرابـی شـایعترین اختلال روانـی اسـت کـه در میـان کـودکان و نوجوان هـا دیـده می شـود. حـدود ۶ درصـد از کـودکان در دورهای از زندگـی خـود ایـن اختلال را تجربـه می کننـد. ایـن بیمـاری می توانـد کـودکان را به انـدازه ای از چیزهـا و موقعیتهـای زندگـی هراسـان سـازد کـه در رونـد زندگـی روزانـه آنهـا اختلال ایجـاد کند.اختلال کم توجهی

اختلال کم توجهی/ بیـش فعالی ADHD باعث می شـود کـودکان نتوانند تمرکـز لازم را داشـته باشـند. کودکـی کـه مبتلا بـه این اختلال باشـد نسـبت به کـودکان دیگـر تندخوتر و ناآرامتر اسـت.

اختلال سـلوک

اختلال سـلوک باعث می شـود کودکان نسـبت به سـایر مـردم، حیوانـات و یا ابـزار و وسـایل زندگـی رفتـاری بسـیار تهاجمـی و مخـرب در پیـش بگیرنـد. آنها احتمـالا کارهایـی نظیـر فـرار از مدرسـه یا خانـه را انجـام مي دهند که نشـان میدهد ایـن قبیـل کـودکان اهمیتـی برای قوانیـن مهم و اساسـی قائل نیسـتند.

افسـردگی

افسـردگی یـک اختلال خلـقي اسـت کـه اغلـب در جریان سـالهای نوجوانـی پدیـدار می شـود. افسـردگی می توانـد روی رویکردها و احساسـات کودک یـا نوجـوان تاثیـر بگـذارد و باعث شـود آنها بـرای مدت بیـش از دو هفتـه در یک دوره زمانـی، بـه صـورت غیرمعمول احسـاس ناراحتـی و یا زودنجـی کنند.

 

روانپریشـی 

شـرایطی اسـت کـه در آن فـرد ارتباط خـود را با واقعیت از دسـت می دهـد. ایـن حالـت سـه درصـد کل افراد را تحـت تاثیر قـرار می دهد ولی بیشـتر در اواخـر نوجوانـی و اوایـل بزرگسـالی خود را نشـان می دهد. این بیمـاری می تواند بـه صـورت تنهـا و یا همـراه با بیماریهـای روانی دیگری کـه در اینجا به آن اشـاره شـد پدیدار شود.

اختلال دو قطبـی 

یـک اختلال خلقي اسـت کـه می تواند یـک درصد جوانـان را تحـت تاثیـر قـرار دهـد. این اختالل بیشـتر در سـالهای نوجوانـی دیده می شـود ولـی در مـوارد نـادری در کـودکان کـم سـن و سـالتر هـم بـه چشـم می خـورد. ایـن اختلال باعـث می شـود حـالت رواني یـک فـرد بین شـادی زیاد کـه شـیدایی یـا اشـتیاق مفرط نامیـده می شـود، و ناراحتی بسـیار شـدید یا همان افسـردگی در نوسـان باشد.

بي اشتهايي رواني

در میـان کـودکان کـم سـن و سـال کمتـر رواج دارد ولـی بـا افزایـش سـن و سـال ایـن خطـر افزایش می یابـد. بی اشـتهایی حـدود یک درصـد زنـان و مـردان جـوان ۱۵ تـا ۲۴ سـاله و پرخوری نیز سـه درصـد جوانان را در کانـادا تحـت تاثیر قـرار میدهد. اختلال های تغذیه ای شـامل یـک تصور ذهنی مخـدوش دربـاره بـدن اسـت کـه بـا رفتارهای بسـیار مضـر در زمینه تغذیـه همراه اسـت و باعـث می شـود تغذیه مناسـب فـرد دچار اختلال شـدید شـود.

اسـکیزوفرنی

اسـکیزوفرنی حـدود یـک درصد جمعیـت را تحت تاثیر قـرار می دهد و معمولا در سـن ۱۵ تـا ۲۵ سـالگی خـود را نشـان می دهـد. اسـکیزوفرنی باعـث می شـود تفکـر و یـا صحبـت کردن فـرد به شـیوه منظم دچـار اختلال شـود. این امـر باعث می شـود فـرد ارتبـاط و تمـاس خـود را بـا واقعیت از دسـت بدهد.

نظرات (38)

 1. زهرانوروزی
  1401-01-30

  قطعا شناخت ابعاد روحی و جسمی کودک یکی ازخطیرترین مسایل روانشناختی می‌باشد.اگر کودکان ما دارای روحیه کم چالش و بیمارنباشندودرسلامت روح باشند قطعا جسم سلامتتری خواهند داشت واین درداشتن جامعه ای سلامتتر بسیاراهمیت دارد.والدین اگر ازمشکلات وخطرات موجودکه در روان فرزندان موثرست ناآگاه باشند دراینده بزرگسالانی خواهیم داشت که دچار مشکلات عدیده روحی و جسمی خواهند بود.وجود مشاوران کودک مسیری سالم برای تربیت فرزندبوحودخواهنداورد

 2. M
  1400-10-09

  سلام
  باتوجه به اینکه دوران کودکی دوره حساس ومهمی است بایدوالدین ومراقبان خیلی به این نکته توجه کنندچون ارضا نشدن نیازهای کودک ویا مشکل کودک باوالد باعث اختلال دربزرگسالی می شود مثلا کودکانی که باوالد خود مشکل دارند واون رابطه ودلبستگی میان کودک ووالد شکل نگیرد ودچارمشکل باشدبعدا دربزرگسالی باعث اختلال افسردگی ودلبستگی تکانشی می شود

 3. فاطمه داروغه
  1400-10-07

  با سلام ، در رابطه با اختلال دو قطبی در کودکان توضیحاتی خدمتتون ارائه میدم ، با توجه به مراجعانی که داشتم این اختلال یا ارثی بوده که از طرف پدر و مادر نشات گرفته و یا بدلیل افسردگی و ایتفاده از داروهای افسردگی تاثیرگذار می باشد . با تشکر

 4. فاطمه داروغه
  1400-10-07

  با سلام و احترام ؛ اسکیزوفرنی در دوران کودکی نوعی اختلال روانی نادر ولی شدید است که در آن کودکان رفتار غیرطبیعی از خود نشان می‌هند. اسکیزوفرنی شامل طیف گسترده‌ای از مشکلات شناختی، رفتاری و احساسی است. این بیماری ممکن است منجر به مشکلات دیگری چون توهم، هذیان، تفکر و رفتار ناسازگارانه شود که توانایی عملکرد کودک را مختل می‌کند. اسکیزوفرنی دوران کودکی اساسا شبیه اسکیزوفرنی دوران بزرگسالی است با این تفاوت که زودتر در زندگی رخ می‌دهد و تاثیر عمیقی بر رفتار و پیشرفت کودک دارد

 5. فاطمه داروغه
  1400-10-07

  با سلام با توجه به مسئله اوتیسم در کودکان ، برخی کودکانی که دارای اتیسم هستند و تشخیص داده نمی شوند هم ممکن است به دلایلی نوک پنجه راه بروند اما تا 18 ماهگی این علامت در انها کاهش می یابد و یا ردیف کردن اسباب بازی ها یا اشیا که در برخی کودکان به دلیل مجموعه سازی رخ می دهد هم از این علائم است که می تواند در افراد غیر اتیستیک و دارای اتیسم مشترک باشد.

 6. فاطمه داروغه
  1400-10-07

  کودکان روان پریش و افسرده در رفع کردن نیازهای روزانه ی خودشان ناتوان هستند و همچنین عملکرد شغلی و اجتماعی و تحصیلی این افراد نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

  از جمله عوامل دخیل در این اختلالات، عوامل زیستی، مانند عدم تعادل عملکرد در قسمت خاصی از مغز که موجب تولید مقدار زیاد انتقال دهنده ی دوپامین (عدم تعادل دوپامین می تواند منجر به توهم و هذیان شود)، وراثت و عوامل محیطی مانند محیط استرس زا می باشد

 7. فاطمه داروغه
  1400-10-07

  با سلام، علائم و نشانه خای کودکان روان پریش ؛ خشم و کج‌خلقی؛
  احساس مستمر ناراحتی و ناامیدی؛
  انزوای اجتماعی؛
  افزایش حساسیت نسبت به طردشدن؛
  تغییر و اختلال در اشتها به شکل کاهش یا افزایش؛
  تغییر و اختلال در خواب به شکل کم‌خوابی یا خواب زیاد؛

 8. سحر
  1400-10-07

  با سلام ، اسکیزوفرنی در دوران کودکی نوعی اختلال روانی نادر ولی شدید است که در آن کودکان رفتار غیرطبیعی از خود نشان می‌هند. اسکیزوفرنی شامل طیف گسترده‌ای از مشکلات شناختی، رفتاری و احساسی است. این بیماری ممکن است منجر به مشکلات دیگری چون توهم، هذیان، تفکر و رفتار ناسازگارانه شود که توانایی عملکرد کودک را مختل می‌کند. اسکیزوفرنی دوران کودکی اساسا شبیه اسکیزوفرنی دوران بزرگسالی است با این تفاوت که زودتر در زندگی رخ می‌دهد و تاثیر عمیقی بر رفتار و پیشرفت کودک دارد

 9. مبینا
  1400-10-07

  با سلام در رابطه با برخی کودکان که دارای اتیسم هیتند و بعدها تشخیص داده می شوند هم ممکن است به دلایلی نوک پنجه راه بروند اما تا 18 ماهگی این علامت در انها کاهش می یابد و یا ردیف کردن اسباب بازی ها یا اشیا که در برخی کودکان به دلیل مجموعه سازی رخ می دهد هم از این علائم است که می تواند در افراد غیر اتیستیک و دارای اتیسم مشترک باشد.

 10. ستاره
  1400-10-07

  با سلام در رابطه با کودکان روان پریش ، این افراد در رفع کردن نیازهای روزانه ی خود ناتوان هستند و همچنین عملکرد شغلی و اجتماعی و تحصیلی این افراد هم تحت تاثیر قرار می گیرد.
  عوامل موثر در این اختلالات، عوامل زیستی، مانند عدم تعادل عملکرد در قسمت خاصی از مغز که موجب تولید مقدار زیاد انتقال دهنده ی دوپامین (عدم تعادل دوپامین می تواند منجر به توهم و هذیان شود)، وراثت و عوامل محیطی مانند محیط استرس زا می باشد

 11. وحید))
  1400-10-07

  با سلام ، علائم کودکان افسرده ؛خشم و کج‌خلقی؛
  احساس مستمر ناراحتی و ناامیدی؛
  انزوای اجتماعی؛
  افزایش حساسیت نسبت به طردشدن؛
  تغییر و اختلال در اشتها به شکل کاهش یا افزایش؛
  تغییر و اختلال در خواب به شکل کم‌خوابی یا خواب زیاد؛ که البته این علائم در کودکان یکسان نمی باشد

 12. فاطمه))
  1400-09-23

  با سلام ؛ در رابطه با اختلال دو قطبی در کودکان خواستم توضیحاتی بدم . با توجه به چند مراجعی که در این خصوص داشتم ، این اختلال یا ارثی که از خانواده پدری یا مادری نشأت میگیره یا بدلیل افسردگی و استفاده از بعضی قرص ها و این اختلال عمدتا در ناحیه مغز بوده و پدر و مادرها گاها احساس میکنند که شاید کاری انجام دادند که فرزندشون اینچنین شده .. این اختلال با دارو قابل کنترل هستش و تا حدی قابل درمان . با تشکر

 13. حسین آقامحمدی
  1400-09-16

  سلام عرض ارادت
  درمان خواب کودک و داشتن یک خواب خوب سبب بهبود رفتارهای درونی کودک مانند اضطراب، افسردگی، کناره گیری اجتماعی و همچنین رفتارهای بیرونی مانند پرخاشگری و شدت علائم اوتیسم شده است.

 14. محمدرضا فدایی
  1400-09-02

  بسیار عالی اما گاهی اوقات والدین بسیاری از رفتار ها را نادید گرفته مثبت کودک ساکت را خوب میگویند اما بیمار روحی است و یه متخصص لازم دارد ممنون

 15. هانیه سعیدی
  1400-08-04

  اختلالات کودکی و نوجوانی
  به چند دسته تقسیم میشوند
  ولی در اکثر خانواده ها کودکانی را میببنیم که با تنش روحی دست و پنجه نرم میکنند و این تنش ها از خانواده ها نشعت میگیرد
  مثل پرخاشگری،مکث در تکلم و ترس یا …. این کودکان بیشتر در خانواده هایی که تنش عصبی هست ب وجود می ایند ک در درجه اول ب نظر من باید اول پدرو مادر خود را مورد درمان قرار دهند ن کودک را .
  در درجه بعد ک شامل معلولیت جسمی مغزی و یا اوتیسم است ک راه های درمان ان جداست شاید ب طور قطع درمان نشود ولی احتمال پایین اوردن دز ان ممکن است .
  ب امید داشتن کودکان و خانواده ای سالم در کل سرزمینم🌹

 16. Sara hoseaini
  1400-08-03

  سلام
  یکی از شیرین ترین و حائز اهمیت ترین موجودات کودکان هستند و چه عالی که ما بتونیم با یادگیری این مطالب فرزندانی با روان و جسم سالم داشته باشیم
  ممنون از شما🌺

 17. زینب رضایی
  1400-08-03

  ممنون از مطالب خوب و منسجم سایت. درباره اختلال اوتیسم بنظر قبل از دو سه سالگی هم قابل‌تشخیصه. البته ممکنه برای تشخیص قطعی کمی نیاز به گذر زمان داشته باشیم. اما خب مثلا از سه چهارماهگی که کودک غان و غون نکند یا لبخند نزدن و در ماههای بعدی، نداشتن ایما و اشاره و ارتباط چشمی والدین باید مشکوک بشن
  چون‌ تشخیص زودهنگام هم در توانبخشی بهتر این افراد بسیار موثره. البته که ظهور و شدت علائم بسته به شدت اختلال متفاوت است.
  همچنین بهتر است بجای اختلال اوتیسم از عنوان اختلال طیف اوتیسم استفاده شود.

 18. خدیجه عرب ساغری
  1400-08-02

  سلام
  همانطور که در مقاله بیان شده است کودکانی که اختلال بیش فعالی دارند تمرکز لازم را ندارند ، نا آرام و تند خو هستند .
  پیشنهاد من این است که والدین این کودکان باید یک سری اقدامات و مراقبت هایی رو انجام دهند ، این اقدامات عبارتند از :
  ۱. والدین باید احساس شرمندگی را به خاطر داشتن این کودک از خود دور کنند، نباید کودک را تحت محدودیت شدید قرار دهند
  ۲. بچه ها به علت اینکه مدام فعالیت می کنند اگر تحت مدیریت والدین نباشند مدام خسارت وارد می کنند پس والدین باید یک وقت اضافی بگذارند و کودک با آنها فعالیت کند ، فعالیت باید به گونه ای باشد که کودک از نظر بدنی خسته شود ،و در انجام این فعالیت ها تمرکز ها به بچه یاد داده شود .
  مثال: به جای اصرار به نشاندن بچه ، برای او سرگرمی ایجاد شود ، مثل انداختن جسم در لیوان آب . برای اینکه تمرکز او را زیاد کنیم ، چگونه پرتاب کردن جسم، داخل لیوان را به او یاد بدهیم .کودک چون موفقیت را دوست دارد سعی می کند که عملیات را به درستی انجام دهد .

 19. سهیل
  1400-06-14

  سلام وقت بخیر
  من دو تا پسر دوقولو ۶ساله دارم دوتاشون هم شیطون هستند و اصلا حرف گوش نمی‌کنند اصلا و یکیشون همش با دوستاشون قهر میکنه بنظر شما من چجوری میتونم کنترل‌شده کنم نگرانم که بزرگتر بشن و نتونم مراقبشون باشم ممنون از زحماتتون

  • Admin
   1400-06-17

   سلام وقتتون به خیر یعنی چی که اصلا حتی اجازه میدین چنین افکاری توی ذهنتون بیاد والد موفق کسیه که بتونه ضمن حفظ و حضانت گرم و صمیمی فرزندانش رو پرورش بده در عین حال بتونه یه پدر یا مادر با اقتدار هم باشه کافیه بدونین روش صحیح تربیت چیه وقتی کاری رو میدونین درسته و باید در خونه انجام بشه با روشهای درست در خونه در مورد فرزندانتون اعمال کنین ولی دقت کنین که کار به لجبازی بچه ها کشیده نشه من نمیدونم واقعا بچه ها با چه روشی باهاتون هماهنگ میشن ممکنه گاهی با بازی گاهی با لحن محکمتر و گاهی حتی در قالب یه قصه متوجه موارد و نقطه نظرات شما بشن.

 20. سوگند (معرف زهره رستمی)
  1400-05-31

  سلام و وقت بخیر
  من مادری 33 ساله هستم با دو فرزند که خیلی سخت می توانم خشم خود را کنترل کنم مخصوصا در برخورد با فرزندانم در برابر اشتباهاتشان خیلی شدید برخورد میکنم و خیلی زود هم احساس پشیمانی میکنم
  لطفا راهنمایی نمایید

  • ziba
   1400-05-31

   سلام سوگند عزیز
   در مورد مدیریت خشم ابتدا می‌بایست به پیامد عصبانیت ناشی از خشم و پرخاشگری کمی بیشتر بیندیشید.
   تکرار رفتارهای خشم آلود موجب کاهش اعتبار شما میشه و از طرفی روابط بین فردی شما را تحریب خواهد کرد. هر گاه حمله های خشم آلود سراغتان آمد نفس های عمیق بکشید فضایی که در آن قرار دارید رو ترک کنید و نسبت به رفتاری که منجر به عصبانیت ناشی از خشم شده فکر کنید و خودتون رو برای گفتمان در مورد موضوع مورد نظر آماده کنید. موفق باشید

 21. مانداعلی زاده
  1400-04-23

  کودک ۱۶ساله دارم بیشترراوقات از ما توقعات زیادی دارد وقتیدک ما نمیتوانیم ان را انجام دهیم ان دیگر با من حرف نمیزند خودش را در اتاق حبس میکند
  معرفی سایت: مبینا قوشه

 22. لیلی
  1400-04-23

  سلام من ی فرزند دختر ۹ ساله دارم که نه گوشی داره نه تبلت ولی همش میگ من میخام و من نمیدونم باید از چه سنی براش تهیه کنم هر جایی ی سنی رو تعیین کردن و من نمیتونم تشخیص بدم‌کخ فرزندم به چی علاقه داره و استعداد داره کخ بتونم کمکش کنمو تقویتش کنم ؟..معرف مبینا قوشه

 23. لیلی
  1400-04-23

  سلام من ی فرزند دختر ۹ ساله دارم که نه گوشی داره نه تبلت ولی همش میگ من میخام و من نمیدونم باید از چه سنی براش تهیه کنم هر جایی ی سنی رو تعیین کردن و من نمیتونم تشخیص بدم‌کخ فرزندم به چی علاقه داره و استعداد داره کخ بتونم کمکش کنمو تقویتش کنم ؟

 24. جلالی
  1400-03-31

  سلام خسته نباشید یه دختر 5ساله دارم که شبها بامن میخواهی نمیتونم از خودم جدا ش کنم راهنمای کنید چطوری اتاقش جدا کنم معرف زهرا حبیبی

  • پشتیبان کلینیک روانشناسی جان زیبا
   1400-04-01

   با سلام و احترام
   اولین چیزی که برای جدا کردن اتاق کودک از والدین نیاز است، همراهی والدین به ویژه مادر خانواده است. آرامش مادرانه بدون شک به حل هرچه سریع تر این مشکل کمک خواهد کرد. نباید از یاد برد که در جدا نشدن کودک و والدین یک میل دوطرفه وجود دارد؛ یعنی همان طور که کودک نمی خواهد از والدینش جدا شود، والدین هم چندان تمایلی به جدا کردن او ندارند، بنابراین باید این میل بررسی شود و مادران بدانند که برای سلامت کودک لازم است این اتفاق بیفتد.هنگام خوابیدن کودک در اتاقش به هیچ عنوان کنارش دراز نکشید، بلکه کنار تختش بنشینید و با قصه گویی و هر کاری که فکر می کنید علاقه دارد، به او کمک کنید تا بخوابد.
   اگر از تاریکی می ترسد روشنایی لازم را در اتاق فراهم کنید و سعی کنید در طول روز مدام با او به اتاقش بروید و با او بازی کنید.

 25. حدیثه فعال
  1400-03-27

  سلام دخترم ۲ سال و چهارماهشه بشدت به گوشی وابستس و خیلی لجباز شده چیکار باید بکنم ؟؟؟معرفی کننده سایت زهرا حسام نژاد رستمی

 26. مهلا
  1400-03-25

  دختری هستم ۱۸ساله … ورزشکارم …شاگردی دارم ۵ساله که اعتماد به نفس خیلی پایینی داره..وقتی میبینه کاری رو بقیه دوستاش از خودش بهتر بلدن و راحتتر انجام میدن…اون تلاش نمیکنه ک یاد بگیره زود کناره گیری میکنه.

  (عارفه زمانی)

  • پشتیبان کلینیک روانشناسی جان زیبا
   1400-03-26

   با سلام و احترام
   اعتماد به نفس نوعی طرز فکر مثبت راجع به خودتان و توانایی‌هایتان است .با سرمایه گذاری روی توانمندی های فردی خود ،استفاده صحیح از زبان بدن و مثبت گرایی میتوانید بر این نشکل فائق آیید.

 27. محمدجواد شوشتری
  1400-03-24

  چگونه در تمام مراحل رشد جسمی وفکری نوجوان امکان ارتباط دوطرفه میتوان ایجاد کرد میترا قوشچیان

  • پشتیبان کلینیک روانشناسی جان زیبا
   1400-03-25

   با سلام و احترام
   فراهم کردن شرایط آرام و به دور از اضطراب برای نوجوان که در آن بتواند زمانی برای اندیشیدن و فضایی برای تجربه خود‌های مختلف داشته باشد، بزرگترین کمکی است که می‌توان برای آن‌ها فراهم کرد. در واقع هرچقدر نوجوان بیشتر تحت فشار‌های فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد ، دوران پرآشوب نوجوانی را به سختی طی خواهد کرد.

 28. غزاله حاجیان
  1400-03-20

  با سلام من دو تا فرزند دارم که یکی پسر هست ویکیشون دختر پسرم بسیار لجباز هست واصلا به حرف من گوش نمیده باید چیکار کنم

  • غزاله حاجیان
   1400-03-20

   با سلام پسرم 16سال داره وبسیار لجباز هست وبه حرف هیچکس کوش نمیده چیکار کنم

   • پشتیبان کلینیک روانشناسی جان زیبا
    1400-03-22

    با سلام و احترام
    لجبازی در دوران نوجوانی یکی از موضوعاتی است که ممکن است خانواده‌ها را درگیر کند. والدین گاهی ادعا دارند که نوجوانشان حرف گوش نمی دهند و کار خودشان را می‌کنند و به دنبال علت آن می‌گردند. بهترین کار این است که خانواده‌ها با دانستن نحوه برخورد مناسب با نوجوانان لجبازشان، به درستی با آن‌ها برخورد کنند. همچنین والدین باید از شرایط روحی و فضای ذهنی نوجوان خود بیشتر آگاه باشند تا بتوانند ریشه لجبازی‌ آن‌ها را کشف کنند.این امور طبیعی هستند پس فرزند خود را سرزنش نکنید و فضای صمیمی ایجاد کنید و برای حصول نتیجه عمیق از خدمات مرکز مشاوره بهره مند شوید.

  • پشتیبان کلینیک روانشناسی جان زیبا
   1400-03-22

   با سلام و احترام
   حسادت بین برادران و خواهران در یك خانواده و رقابت آنها با هم و لجبازی هایی كه با یكدیگر میكنند میتواند حتی قبل از اینكه فرزند دوم متولد شود بوجود آید. علت عمده این روابط هم رقابت برای جلب توجه بیشتر والدین است. این رقابت ها با بالا رفتن سن بچه تغییر كرده و شكل های جدیدی به خود میگیرند.
   برای جلوگیری از این روابط ناسالم وظیفه والدین است كه به هر فرزند توجهی كه نیازمند آن است داده شود.

 29. زهرا رشید
  1400-03-18

  سلام وقت بخیر

  من ۲۳سالمه و متاهلم به نظر خودم آدم مهربونی هستم متاسفانه خیلی ها از مهربونی من سو استفاده میکنن و با حرف و عملشون من و دلخور میکنن . ومنم هیچ نمیتونم رفتار این ادم هارو از مخیلم دور کنم و همیشه مرور میکنم و خودمو عذاب میدم

  • پشتیبان کلینیک روانشناسی جان زیبا
   1400-03-18

   با سلام و احترام
   زود دلخور شدن شما می تواند بدلایل مختلفی همچون نبود مهارت تنظیم هیجان در موقعیت های مختلف در شما و حساسیت تان نسبت به بایدها و نبایدها در ارتباطات تان بدلیل وجود باورهای غیرمنطقی در پس هر رویداد زندگی تان باشد که البته هر کدام از این موارد متضمن بررسی دقیق تر از زوایای مختلف شخصیتی شما است تا به راه حل منطقی برای رفع این مشکلات بدست بیاید.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود به سایت

اگر می خواهید در وبسایت عضو شوید لطفاً از اینجا عضو شوید.

عضویت در سایت

[wc_reg_form_bbloomer]

در صورتی که قبلاً عضو شدید از اینجا وارد شوید.